این واحد  در راستای اهداف عالیه شرکت با دو برنامه اصلی توسعه و تجارت بصورت کوتاه مدت و بلند مدت پایه گذاری گردیده است که در کوتاه مدت با حضور در بازارهای هدف از طریق تامین کالاهای مورد درخواست از طریق برون سپاری در داخل و خارج از کشور و استفاده بهتر و بهره برداری بیشتر از برند بصیر  توسعه بازار مد نظر میباشد و در بلند مدت نیز تولید محصولات و فرآورده های شیری در کشورهای هدف با استفاده از توانایی تکنولوژیکی و دانش فنی همکاران ، متخصصان ایرانی و بکارگیری و مشارکت سرمایه ذینفعان و شرکاء ایرانی و غیر ایرانی در کشورهای مستعد را هدف خود قرار داده است .

Laboratory3
Laboratory4
Laboratory5