صنایع شیر بصیر در راستای ایجاد فرهنگ مشتری محوری و حفظ بقای سازمان از طریق جلب رضایت مشتریان و طرف‌های ذینفع نسبت به استقرار سیستم های استاندارد به روز در تمام سطوح شرکت اقدام نموده و مدیریت رده بالای شرکت دراین زمینه متعهد می گردد:

1- الزامات مالی،عملیاتی و سازمانی را به کار گیرد.
2- نظرات مشتریان، کارکنان و طرف ‌های ذینفع را برحسب اقتضای زمان به کارگیرد.
3- تمامی الزامات و قوانین مرتبط با محصولات تولیدی و فرآیند‌های کاری خود را اجرا و به کار گیرد.
4- تمامی موارد و رویه ‌های تعریف شده در سیستم ‌های مختلف استقرار یافته در شرکت با همدیگر همسو و همراستا باشند.
5- خط مشی فوق ازطریق سیستم ‌های کامپیوتری و الکترونیکی دردسترس کارکنان و طرف ‌های ذینفع شرکت قرار داشته و توسط تمامی کارکنان بابکارگیری روش ‌های اجرایی و تحقق اهداف تعیین شده پشتیبانی می گردد.